nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

EU-stöd till SBAS-utrustning

Nu har GSA öppnat för en ny ansökningsperiod

>>Läs mer

Årsmöte - Hässlö ESOW

2018-04-21 kl. 11:00

>>Läs mer

Bra nyheter från EASA

Basic regulation, EC 216/2008, definierar EASA:s uppdrag

Läs AOPA:s remissvar >>


 Valet 2014 

Inför val har AOPA-Sweden ställt två frågor till Rikstagspartierna.

Nedan redovisas partiernas svar i den mån vi fått något från dem.

Fråga 1


Det viktigaste för ett luftfartyg är att det finns en start och landningsplats.Situationen i Sverige är att flygplatser läggs ner eller hotas av nedläggning vilket begränsar möjligheten att använda flyg som transportmedel.Det är ytterst ovanligt att en resa med flyg sker mellan två flygplatser i samma kommun. Det är dessutom ovanligt att det finns två flygplatser i en och samma kommun. AOPA-S anser att flygplatser skall ingå i den nationella infrastrukturen med staten som huvudansvarig och inte som nu med kommuner som huvudmän utan ett nationellt perspektiv.

Håller ni med AOPA i detta påstående?

Moderaterna

 ------

Folkpartiet

Folkpartiet och Alliansregeringen anser att flyget är viktigt för ett väl fungerande transportsystem i hela landet. Alliansen satsar därför i den nationella planen för 2014-2025 480 miljoner till de regionala planeringsramarna för att användas till driftbidrag för icke-statliga flygplatser. Sedan den 1 januari 2012 följer det av Trafikverkets instruktion att myndigheten genom överenskommelser med flygplatshållare ska säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

Centern

Nej, Centerpartiet tror inte det är möjligt att förstatliga alla flygplatser i hela landet vilket dels skulle innebära stora kostnader och dels för att det måste vara upp till varje kommun att utforma verksamheten på ett sätt som passar de lokala förutsättningarna. Vi anser att det skulle bli onödigt byråkratiskt med ett förstatligande och leda till minskad effektivitet. Vi vill dock understryka att vi ser inrikesflyget från mindre flygplatser som viktigt för bl.a. näringslivets möjligheter att växa och utvecklas även i mindre samhällen och på landsbygden. Därför tycker vi det är bra med ett väl utvecklat nät av mindre flygplatser runt om i landet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser det viktigt att säkerställa att det finns förutsättningar för flygtrafik i hela landet. De regionala flygplatsernas vikt för näringsliv och människors möjligheter att bo och verka i hela Sverige är något vi gärna understryker. Vi bevakar därför att EU:s regler inte ska försvåra att det även framtiden ska vara möjligt att ge dem driftstöd.

Socialdemokraterna

Vi anser att dagens modell där det statliga aktiebolaget Swedavia äger, driver och utvecklar tio större flygplatser över hela landet fungerar bra.

Miljöpartiet

Vi anser att vissa flygplatser bör ha nationell status, men har inte tagit ställning till som samtliga bör ha det. Miljöpartiet anser inte att myndighetsutövning vad gäller något så kritiskt som flygsäkerhet ska läggas ut på privata aktörer. Att splittra luftrummet och låta olika utförare ha hand om olika delar medför fler överlämningar, vilka är riskmoment. Därför har Miljöpartiet varit drivande i att få till stånd det beslut i riksdagen som innebär att Swedavias flygledning inte ska konkurrensutsättas och att Försvarsmaktens behov ska kunna tillförsäkras i alla beredskapslägen. Se Trafikutskottets betänkande Luftfartsfrågor 2013/14:TU17.

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna anser det viktigt att säkerställa att det finns förutsättningar för flygtrafik i hela landet. De regionala flygplatsernas vikt för näringsliv och människors möjligheter att bo och verka i hela Sverige är något vi gärna understryker. Vi bevakar därför att EU:s regler inte ska försvåra att det även framtiden ska vara möjligt att ge dem driftstöd.

 

Sverigedemokraterna

 ------

Feministiskt initiativ

 ------

Fråga 2


Bland AOPA:s medlemmar finns många piloter och flygplansägare som använder flyg som ett transportmedel i tjänsten eller för transport av känsliga och viktig reservdelar till den Svenska industrin som i de flesta fall inte är lokaliserade intill en flygplats som drivs av Swedavia.

Vad är ert partis inställning till Allmänflyget och det mindre affärsflyget?

Moderaterna

-------

Folkpartiet

Allmänflyget och det mindre affärsflyget fyller en viktig funktion, både ekonomiskt och samhälleligt. Flyget som sådant utgör ett transportmedel som underlättar resor till destinationer utanför det ordinarie linjenätet. Allmänflyget medför även att arbetstillfällen skapas. Ansvaret för flygplatser som huvudsakligen betjänar allmänflyget är inte en statlig angelägenhet. När det gäller tillgången till allmänflygplatser för leveranser av reservdelar till svensk industri är detta en fråga där näringslivets egna behov och prioriteringar betyder mycket, och där vi uppfattar att det finns en hög grad av medvetenhet från näringslivets sida.

Centern

Centerpartiet inser allmän- och affärsflygets betydelse för företagens möjligheter att verka i hela landet och för den regionala utvecklingen. Om möjligheterna till snabba transporter begränsas så drabbas viktiga landsortsnäringar som både turism, specialiserade tjänster och tillverkningsindustri.

Det vore naivt att tro att vi t.ex. skulle ha ett världsledande center för vintertester av bilar i Arvidsjaur utan den regionala flygplatsen eller att turismen i Dalarna inte skulle påverkas om flygplatsen i Mora lades ner.

Kristdemokraterna

När det gäller allmänflyget bör understrykas att det offentliga inte bär något direkt ansvar för verksamheten. Allmänflyget ger ett stort mervärde men det är en verksamhet som står, och ska stå, på egna ben. Vi ser det inte som en prioritet att använda skattemedel för att finansiera allmänflyget när det gäller fördelningen av infrastrukturmedel. Vi vill ha ett välfungerande transportsystem som skapar förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet och naturligtvis ska även allmänflygets villkor beaktas vid utformningen av lagstiftning och regleringar.

Socialdemokraterna

Vår främsta prioritering på transportområdet är att förbättra den svenska järnvägen. I dag förlorar samhället fem miljarder per år på tågkaoset enligt Trafikverket själva. Det handlar både om att förbättra både för arbetspendling, affärsresor och godstransporter med tåg.

Vi vill förstatliga järnvägsunderhållet och tillföra tio miljarder mer till järnvägsunderhållet fram till 2025. Vi vill även investera 27 miljarder i ny järnväg de kommande tio åren. Det handlar både om höghastighetståg och förstärkning av de godsstråk som är viktiga för industrin. Investeringar i infrastruktur en del av vår jobbstrategi för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Vi vill även tillföra fem miljarder mer till vägunderhåll än regeringen de kommande tio åren. Det gynnar särskilt skogs- och basindustrins godstransporter med lastbil.

Allmänflyget och affärsflyget fyller en viktig funktion i samhället. Det kan därför finnas anledning at se över om Swedavia kan arbeta än mer aktivt med affärsflyget för att främja internationella industri-och affärskontakter i Sverige. Det är viktigt för socialdemokraterna som vill se en nyindustrailsering av Sverige för att vi ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Vi ser det som viktigt med ordning och reda i flygbranschen och att flygbolag följer regler och lagar samt betalar rätt skatter. De kreativa upplägg som vissa flygbolag ägnar sig år med inhyrd personal och olika former av utstationering är skadlig för flygbranschen i sin helhet. Det måste vara konkurrens på lika villkor.

Miljöpartiet

Vi har inte tagit någon särskild ställning till Allmänflyget och det mindre affärsflyget.

Vänsterpartiet

Vi anser att det finns ett nationellt behov av strategiska större flygplatser runt om i landet som ska ingå i ett nationellt nät tillsammans med övrig infrastruktur. Men de övriga flygplatserna kan vi dock inte se som nationellt strategiska, även om de lokalt och regionalt kan fylla en viktig funktion. Därför är alla övriga flygplatser i huvudsak en fråga för kommuner eller regioner. Om det för samhällsskyddet skulle behövas statliga åtgärder för allmänflyget för t.ex. skogsbrandsbevakning är vi beredda att diskutera det.  Detta med utgångspunkten att stärka samhällsnyttan som allmänflyget tillgodoser. 

 

Sverigedemokraterna

 ------

 

Feministiskt initiativ

 ------

Läs även partiernas svar på AOPA:s enkät inför valet 2010

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           Oktober 2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden